eng
Login

Καταστατικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΕΑ).

Άρθρο 1 / Ίδρυση – Έδρα

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ” (ΕΕΕΑ) και αγγλική επωνυμία “HELLENIC ASSOCIATION

FOR AEROSOL RESEARCH” (HAAR) με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ΕΚΕΤΑ

που βρίσκεται στο 6ο χλμ της οδού Χαριλάου-Θέρμης, έχει δε στρογγυλή σφραγίδα με γραμμένες τις λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ” (ΕΕΕΑ) και το έτος ιδρύσεως.

Άρθρο 2 / Σκοποί – δραστηριότητες

Σκοποί του Σωματείου “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ” είναι:

 1. Η προαγωγή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Ε&Τ) των Αερολυμάτων (οριζόμενα ως διασπορές σωματιδίων νανο/μικρο-μετρικών διαστάσεων σε αέρια φέροντα μέσα)
 2. Aλληλογνωριμία και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, επιστημόνων και τεχνικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ε&Τ των Αερολυμάτων, στα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της χώρας και του εξωτερικού.
 3. Ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της Ε&Τ των Αερολυμάτων.
 4. Συμβολή στην βελτίωση της εκπαίδευσης στην Ε&Τ των Αερολυμάτων στη χώρα μας και στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στα Αερολύματα.
 5. Υποστήριξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την προώθηση της Ε&Τ των Αερολυμάτων στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της απονομής υποτροφιών και βραβείων.
 6. Αντιπροσώπευση της ελληνικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ε&Τ των Αερολυμάτων σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους/οργανώσεις του εξωτερικού, όπως το European Aerosol Assembly (ΕAΑ)

Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων του Σωματείου θα γίνει με  την ανάληψη και διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, ανάληψη και εκτέλεση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3 / Μέλη

Μέλη του Σωματείου γίνονται όσοι είναι Ελληνες πολίτες, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ενώσεως, ή  πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους (σε αυτή την περίπτωση δε μπορεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται άμεσα στην περιοχή Ε&Τ των Αερολυμάτων και τα προβλήματά της. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δε δικαιώματα απονέμονται με την συναίνεση όλων των μελών. Ηδη με το παρόν καθορίζονται ιδιαίτερες κατηγορίες μελών ως εξής:

Tακτικά Μέλη: Είναι δυνατόν να γίνουν φυσικά πρόσωπα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με την Ε&Τ των Αερολυμάτων.

Απλά Μέλη:  Είναι δυνατόν να γίνουν νομικά πρόσωπα καθώς και φοιτητές ή άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών και δραστηριοποιούνται στην Ε&Τ των Αερολυμάτων.

Επίτιμα Μέλη: Aνακηρύσσονται επιστήμονες που έχουν διαπρέψει στην Ε&Τ των Αερολυμάτων όπως και προσωπικότητες που με την κοινωνική τους δράση συνέβαλαν στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσονται της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής.

Άρθρο 4 / Ιδιότητα Μέλους

Η εγγραφή νέων μελών γίνεται με αίτηση προς το Δ.Σ. που προσυπογράφεται απο 2 μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή νέου μέλους κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Τα δικαιώματα του μέλους τίθενται σε ισχύ μετά την πληρωμή της αντίστοιχης ετήσιας συνδρομής. Η πρότασή για επίτιμα μέλη εγκρίνεται απο το Δ.Σ. και επικυρώνεται απο τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία, τουλάχιστον 2/3 των παρόντων εταίρων. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται είτε με παραίτηση, είτε λόγω θανάτου, είτε με διαγραφή που αποφασίζεται από το Συμβούλιο για σοβαρή αφορμή ή λόγω μη πληρωμής της συνδρομής. Το εν λόγω μέλος έχει προηγουμένως κληθεί για ακρόαση ενώπιον του Δ.Σ. Για τη διαγραφή μέλους δεν απαιτείται η επικύρωση απο τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5 / Δικαιώματα των Μελών

Τα μέλη του Σωματείου παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, εισηγούνται διάφορα θέματα, εκλέγουν και εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου και του Καταστατικού. 

Άρθρο 6 / Υποχρεώσεις των Μελών

Κάθε μέλος της ΕΕΕΑ έχει την υποχρέωση:

α) Να συμβάλει με κάθε τρόπο στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου

β) Να εκπληρώνει έγκαιρα τις προς το Σωματείο οικονομικές του υποχρεώσεις. 

Άρθρο 7 / Εισφορά

Για το πρώτο έτος από την σύσταση του σωματείου το δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο ορίζεται σε 50 Ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 100 Ευρώ γιά τα νομικά πρόσωπα και η συνδρομή σε 50 Ευρώ γιά τα φυσικά πρόσωπα και 100 Ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή των φοιτητών (προπτυχιακών/μεταπτυχιακών) ορίζεται σε 25 Ευρώ. Στο μέλλον για τα θέματα αυτά θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 8 / Πόροι

Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από:

 1. Συνδρομές από τα εν ενεργεία μέλη. Το ύψος των συνδρομών καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ..
 2. Επιδοτήσεις που μπορούν να του παρέξουν διάφοροι φορείς, οργανισμοί και ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα.
 3. Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του Σωματείου (Δωρεές, χορηγίες, εκδόσεις, εκδηλώσεις, κλπ).

Άρθρο 9 / Οργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10 / Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ε.Ε.Ε.Α και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως είναι: 

 1. Να καθορίζει τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων του σωματείου και να επαληθεύει την πραγματοποίηση τους
 2. Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Δ.Σ.
 3. Να αποφασίζει για τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό πεπραγμένων
 4. Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. 
 5. Να καθορίζει τις εισφορές
 6. Να ονομάζει (διορίζει) επίτιμα μέλη
 7. Να αποφασίζει επί αλλαγών του καταστατικού, επί αλλαγών των κανονισμών και σε ότι άλλο ζητηθεί βάσει των διατάξεων του νόμου.
 8. Να αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο για την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού πεπραγμένων,κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, η δε έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που την συγκαλεί το Δ.Σ., είτε ύστερα απο δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα απο αίτηση του 1/10 των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη με επιστολή ή μέσω φάξ ή ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης,που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον τόπο την ημέρα την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη που κωλύονται μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του Σωματείου. Η Γ.Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτός της έδρας του Σωματείου. Η Γ.Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε τριάντα το πολύ ημέρες απο την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Τα λοιπά μέλη παρίστανται συμβουλευτικά στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορουν να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά σύν ένα απο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθή απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα απο τον αριθμό των παρόντων. Κάθε  χρήση κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε έτους θα προετοιμαζεται ο ετήσιος ισολογισμός και ο προυπολογισμός του επόμενου έτους και θα υποβάλονται στη Γενική Συνέλευση.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. του συλλόγου αποτελεί και το Προεδρείο της συνέλευσης. Συμπληρώνεται ένα φύλλο παρουσίας και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά της σύγκλησης της Γ.Σ. καταγράφονται από τον Γραμματέα, μεταγράφονται σε βιβλίο τήρησης πρακτικών και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μελών που αδυνατούν να παραβρεθούν στην συνεδρίαση της Γ.Σ. με εξουσιοδότηση σε κάθε μέλος. Δεν μπορούν όμως να γίνουν πάνω από δύο εξουσιοδοτήσεις στο ίδιο μέλος.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων ΣΤ, Ζ, και Η όπου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με ανάταση της χειρός εκτός άν πρόκειται γιά την ανάδειξη των οργάνων, προσωπικό ζήτημα ή απόφαση διαγραφής,οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Επίσης γίνεται δεκτή η ψηφοφορία διά επιστολικής ψήφου ή ηλεκτρονικής ψήφου με την προυπόθεση οτι η ΓΣ θα διασφαλίσει με απόφασή της τον τρόπο που θα γίνεται. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί διαβάζεται η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση ο προυπολογισμός του επόμενου έτους και λαμβάνονται αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για μία τριετία το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση μέχρι την ημέρα της συζητήσεως. Γιά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται πάντοτε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από μέλη που δεν είναι υποψήφια γιά τα αξιώματα του Σωματείου.

Άρθρο 11 / Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από 7μελές ΔΣ το οποίο αποτελείται από μέλη εκλεγμένα με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση και επιλεγμένα μεταξύ των μελών που συμμετείχαν στην εν λόγω Γ.Σ., για μία τριετία. Αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να επανεκλεγεί απεριόριστες φορές εκτός άν καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικό ή οικονομικό κακούργημα ή πλημμέλημα. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την Γ.Σ η οποία θα εγκρίνει το Καταστατικό και θα εκλέξει το νέο 7μελές ΔΣ με μυστική ψηφοφορία. Στις επόμενες εκλογές η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τρία νέα μέλη του ΔΣ σε αντικατάσταση του Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία του προηγούμενου ΔΣ. Σε περίπτωση αποχώρησης μελών του ΔΣ, αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά επιλαχόντες της ψηφοφορίας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός επιλαχόντων το ΔΣ προκηρύσσει εκλογές για την κάλυψη των κενών θέσεων εντός εξαμήνου.

Άρθρο 12 / Συγκρότηση

Το ΔΣ εκλέγει ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα, κι ένα Ταμία οι οποίοι και αποτελούν το Γραφείο του Σωματείου. Περαιτέρω οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα καθορίζονται πέραν του νόμου και του Καταστατικού με αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν προβλέπεται καμμία αμοιβή εξαιρουμένων των εξόδων που έχουν κάνει για λογαριασμό του Σωματείου.

Άρθρο 13 / Συνεδριάσεις–Αποφάσεις

Το Δ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οποιαδήποτε άλλη στιγμή με πρόσκληση του Προέδρου του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται  στην συνεδρίαση τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική.

Με ευθύνη του Γραμματέα, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ζητήσει καταχώρηση των απόψεων του στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. Η υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική απο όλα τα μέλη του.

Άρθρο 14 / Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανήκουν αποκλειστικά στη Γ.Σ..

Το Δ.Σ. φροντίζει με μεγάλη αυτονομία για τη διαχείριση του Σωματείου, στα πλαίσια των γενικών γραμμών που προσδιορίστηκαν απο τη Γενική Συνέλευση καθώς και για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

Άρθρο 15 / Εκπροσώπηση Σωματείου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΕΕΕΑ δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής καθώς και γενικά σε όλες τις έννομες σχέσεις και διαφορές της ώς και κατά την διαχείριση της περιουσίας της. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τις αρμοδιότητες των μελών του. Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει  αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ.

Άρθρο 16 / Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Σωματείου,τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το αρχείο,το μητρώο των μελών, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 17 / Ταμίας

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμών, τηρεί βιβλίο ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

Άρθρο 18 / Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται μαζί με το ΔΣ κάθε τρία χρόνια από την τακτική ΓΣ. Η θητεία του λήγει πάντα μαζί με την λήξη της θητείας του ΔΣ. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλλει πρός την ΓΣ έκθεση  με τις παρατηρήσεις της. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικό του βιβλίο πρακτικών και δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών του Σωματείου.

Άρθρο 19 / Τροποποίηση-Διάλυση

Για την Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται σε αυτήν και με απαρτία το ένα δεύτερο των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του Σωματείου. Η περιουσία του Σωματείου μετά την διάλυσή του θα δοθεί υπό μορφή δωρεάς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε ομοειδή Σωματεία ή οργανισμούς με απόφαση που παίρνει η ΓΣ.

Άρθρο 20

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΓΣ.

Το παρόν  Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι (20) άρθρα διαβάσθηκε και συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη στην ιδρυτική Συνέλευση που έγινε την 18η Νοεμβρίου 2005 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και υπογράφηκε όπως κατωτέρω.

Θέρμη, Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2005

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 1. Πανδής Σπυρίδων 
 2. Καρύδης Βλάσιος
 3. Τσιμπίδη Αλεξάνδρα
 4. Κωστενίδου Ευαγγελία 
 5. Χουσιάδας Χρήστος
 6. Φρουζάκης Χρήστος
 7. Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος
 8. Λαζαρίδης Μιχαήλ
 9. Σκυλλάς Γεώργιος
 10. Δροσινός Ιωάννης
 11. Τζήμου-Τσιτουρίδου Ρωξάνη
 12. Παπαϊωάννου Ελένη
 13. Αγραφιώτης Χρήστος
 14. Βλάχος Νικόλαος
 15. Τουσίμη Κατερίνα
 16. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
 17. Κώστογλου Μαργαρίτης
 18. Λορέντζου Σουζάνα
 19. Παγκούρα Χρύσα
 20. Ζυγογιάννη Αλεξάνδρα
 21. Ζέρβας Ευθύμιος
 22. Σταυρόπουλος Ιωάννης
 23. Ζάρβαλης Δημήτριος
TOP